Contact Us

City Branch                                                                                   Main Branch

Takshashila Public Model School                                                                                  Takshashila Public Model School

Nagar Palika Chauraha                                                                                                   Dauria    Naugaon,

Naugaon, Distt. Chhatarpur (M.P.)-471201                                                                      Distt. Chhatarpur (M.P.)-471201

 

     07685-257810,+91-9893070505, +91-8349589168, +91-9424911515, +91-9098831717
takshashila2000@gmail.com
     www.takshashilasikshasansthan.org